Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Verbijzonderde Interne Controle en In Control Statement

Artikel 212 lid 1 Gemeentewet verplicht gemeenten (i.c. de Raad) een financiële verordening op te stellen, waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie zijn opgenomen. Artikel 216 van de Provinciewet regelt hetzelfde voor de provincies.

De verbijzonderde interne controle van een decentrale overheid, is gericht op het verkrijgen van inzicht vanuit de eigen organisatie in tenminste de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, zoals deze in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Hierbij wordt onder meer aandacht geschonken aan de opzet, het bestaan en de werking van relevante beheersmaatregelen, alsmede de risico’s die aanwezig zijn voor wat betreft de eerdergenoemde genoemde aspecten van getrouwheid en rechtmatigheid.

“In Control”?!

 

Heb je te maken met rechtmatigheid, verbijzonderde interne controle (VIC), in control statement, verbonden partijen? Zijn naast je operationele risico’s je strategische risico’s in beeld? Hoe prioriseer je bevindingen uit kwaliteitsmanagement? Zijn je maatregelen op orde? Hoe krijg je de 1e lijns manager aan tafel?

NARIS heeft 20 jaar expertise op het gebied van risicomanagement. Ons platform biedt de mogelijkheid om In Control te zijn. In deze workshop combineren we dat met jullie ervaringen om zo het draaiboek aan het einde van de workshop af te hebben en met vertrouwen In Control te zijn.

De NARIS zomersessies vinden plaats in een aantal plaatsen in Nederland om gemeenten te helpen met het onderwerp Rechtmatigheid. In de sessies zal onder leiding van Robert ’t Hart rechtmatigheid worden uitgewerkt tot een praktische toepassing voor uw organisatie.

Tijd Onderwerp
9 uur 's ochtends of 13 uur 's middags Welkom en Koffie of Lunch
30 minuten Introductie Rechtmatigheid
1 uur Jullie ervaring en best practices
30 minuten Pauze
1,5 uur Draaiboek Rechtmatigheid, VIC en In Control
30 minuten Vragen en de volgende stappen

Meer informatie over de Verbijzonderde Interne Controle kun je hier vinden